چاپ کردن این صفحه
-->

معرفی طرح های ویژه

1-  ثبت نام طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری ویژه سکونتگاه های غیر رسمی(حاشیه های شهر) اصفهان زنان سرپرست خانواده با سن کمتر از 55 سال دارای شرایط زیر می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند:
همسر فوت شده - مطلقه - هرگز ازدواج نکرده - همسر (معتاد - زندانی - ازکار افتاده - مفقودالاثر - ساکن حاشیه شهر اصفهان)

https://bit.ly/2zhwPDU

----------------------------------