120

 

 
121

 

 
122

 

 
123

 

 
124
124
124
124
-->

دستور العمل ها

 

1.      آیین نامه اجرایی بند و ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه

 

2.      آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی مصوب 1387

 

3.      بخشنامه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم

 

4.      بسته سیاستی-اجرایی توسعه اشتغال پایدار

 

5.      تابلو کاریابی ها

 

6.      تفاهم نامه استان با دانشگاه

 

7.      تفاهم نامه با انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 

8.      تفاهم نامه با دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری1

 

9.      تفاهم نامه با دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری2

 

10.  تفاهم نامه بنیاد شهید و امورایثارگران

 

11.  تفاهم نامه دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های با کانون کارفرمایی انجمن های صنفی

 

12.  تفاهم نامه طراحی و راه اندازی سامانه کاریابی ها

 

13.  تفاهم نامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وبنیاد شهید و کانون کاریابی ها

 

14.  تفاهم نامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وکمیته امداد و کانون کاریابی

 

15.  تفاهم نامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وکمیته امداد و کانون کاریابی ها

 

16.  تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران

 

17.  تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان ریاست جمهوری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

18.  دستوالعمل حمایت مالی از موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد فعال در امر اشتغال (طرح خیرین)

 

19.  دستور العمل حق الزحمه 97

 

20.  دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال به سپرده قرض الحسنه حق عضویت (طرح احسان)

 

21.  دستورالعمل اجرایی طرح اشتغال و ازدواج فرزندان کارکنان و کارمندان دولت در صندوق کارآفرینی امید

 

22.  دستورالعمل اجرایی عملیات شعب صندوق کارآفرینی امید (امور مربوط به خدمات نوین بانکداری)

 

23.  دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار

 

24.  دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی وحمایت ازمشاغل خانگی

 

25.  دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از کشور.

 

26.  دستورالعمل اعطای تسهیلات اشتغال از محل مشارکت های مردمی (طرح امید)

 

27.  دستورالعمل اعطای تسهیلات به پشتیبان های کسب و کار و برندها در صندوق کارآفرینی امید

 

28.  دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق کارآفرینی امید 

 

29.  دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض الحسنه اعتباری خرید فرش

 

30.  دستورالعمل انضباطی96

 

31.  دستورالعمل برگزاری نمایشگاه اشتغال و کاریابی

 

32.  دستورالعمل تخصصی کار دریایی

 

33.  دستورالعمل حق الزحمه کاریابی ها در سال 1396

 

34.  دستورالعمل صدور مجوز -نهایی _1-97

 

35.  دستورالعمل صدورو مجوزو ساماندهی مراکزمشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

 

36.  دستورالعمل طرح نذر اشتغال و ازدواج جوانان

 

37.  دستورالعمل کانونهای کارآفرینی کشور

 

38.  دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1394

 

39.  دستورالعمل نحوه اعطای مجوز عاملیت و همکاری با صندوق های قرض الحسنه مردمی

 

40.  دستورالعمل نهایی کاریابی الکترونیکی

 

41.  دستورالعمل های صدور مجوز کاریابیها

 

42.  شاخصهای کلیدی بازار کار در ایران

 

43.  شرح وظایف پیشنهادی کارشناس امور کارآفرینی سازمان کار

 

44.  شرح وظایف دفاتر کارآفرینی در استانداریها: (درون سازمانی)

 

45.  شیوه نامه اجرایی نحوه مشارکت دفاتر کاریابی در طرح مشوق کارفرمایی) موضوع بند الف تبصره 41 قانون بودجه سال 1396کل کشور( و دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

 

46.  طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

47.  فرم ویژه اشخاص حقوقی متقاضی انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی (به صورت پشتیبان)

 

48.  فرم ویژه اشخاص حقیقی متقاضی انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی (به صورت پشتیبان)

 

49.  فرم ویژه متقاضیان انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی (به صورت تحت پوشش)

 

50.  فرم ویژه متقاضیان انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی (به صورت مستقل)

 

51.  فهرست حرفه های اعلام شده مشاغل خانگی توسط ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

52.  فهرست عناوین مشاغل خانگی به همراه کد استاندارد آموزش مرتبط در سال 1391

 

53.  قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

54.  قانون ساماندهی وحمایت ازمشاغل خانگی

 

55.  قانون مجازات و میزان مجازات به حرفه کاریابی بدون پروانه کار

 

56.  قراردادتیپ

 

57.  گردش کار ثبت نام متقاضی کار داخلی و خارجی وتاسیس کاریابی

 

58.  متمم تفاهم نامه سابک

 

59.  مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری

 

60.  مقدمه ای بر تامین مالی جمعی

 

61.  میزان جرایم نقدی کاریابی های غیر مجاز

 

62.  قوانین و دستورالعمل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی