120

 

 
121

 

 
122

 

 
123

 

 
124
124
124
124
-->

طرح ها

 

1.  ارائه راهکارها و مدل های نوین صنعت کاریابی/کارمندیابی بین الملل

 

2.  آموزشهای ترکیبی-تخصصی کارآفرینی

 

3.  برنامه های شاخص 94 دفتر توسعه کارآفرینی

 

4.  بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان

 

5.  پیش نویس بنیاد خیرین کارآفرینی و اشتغال

 

6.  پیش نویس طرح خبرگزاری کارآفرینی

 

7.  پیش نویس طرح را‌ه‌اندازی اتاق کارآفرینی ایران

 

8.  پیش نویس طرح ساماندهی حمایت از برنامه های کارآفرینی

 

9.  پیش نویس طرح مالکیت معنوی

 

10.  پیشنهادهایی برای خیرین توسعه کارآفرینی و اشتغال

 

11.  طرح ایجاد سازمان کارآفرین

 

12.  طرح پیشنهادی همکاری انجمن و وزارت کارواموراجتماعی

 

13.  طرح توجیهی آموزش و ترویج کارآفرینی

 

14.  طرح توجیهی تامین مالی کارآفرینی

 

15.  طرح توجیهی توانمند سازی وتوسعه مراکزمشاوره اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی

 

16.  طرح توجیهی سامانه ملی مشاغل ایران

 

17.  طرح راه اندازی 20شرکت مادرتخصصی مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی موضوعی

 

18.  طرح روستا تعاون

 

19.  طرح مفاهیم و الگو‌سازی: تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذار کارآفرینی(Venture Capital Co.)واساسنامه آن

 

20.  طرح نرم افزار جایگزین ایرانی "وی چت"،"وایبر"و "واتس آپ"

 

21.  طرح نرم افزار شیرپوینتshare point

 

22.  طرح هم افزایی نهادهای حامی کسب و کارهای خرد و کوچک

 

23.  فهرست اسامی طرحهای دستگاههای اجرایی

 

24.  مشاغل جدید ، مهارت های جدید

 

25.  مقدمه ای بر تامین مالی جمعی